Nowy Testament

Pismo święte Nowego Testamentu to Druga część Biblii.,
Nie jest jej intencją zastąpienie Biblii Hebrajskiej, nie stanowi do niej dodatku, lecz przeciwnie jest jerj wypełnieniem i przedstawieniem wydarzeń Starego Testamentu w Nowym świetle.
Zatem nazwy „Stary” i „nowy testament” pojawiły się później w Ii wieku n.e. W tych księgach opisane zostało zarówno Stare jak i nowe Przymierze. Pierwsze księgi powstały po zmartchwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Napisane one zostały przez Apostołów w różny sposób i dla różnych okazji. Powstał wkrótce zbiór pism który zainaugurował nowy i ostateczny etap Biblii.
Na Nowy Testament składają się księgi: 4 Ewangelie: Mateusza (Mt); Marka (Mk); Łukasza (Łk) i Jana (J); Dzieje Apostolskie (Dz), listy apostolskie – 21: do Rzymian (Rz); I List do Koryntian (1 kor); 2 List do Koryntian (2 Kor); List do Galatów (Ga); List do Efezjan (Ef); List do Filipian (Flp); List do kolosa (Kol); 1 List do tessaloniczan (1 Tes); 2 List do tesaloniczan (2 tes); 1 List do Tymoteusza (1 Tm); 2 List do Tymoteusza (2 Tm); List do Tytusa (TT); List do Filomena (Flm); List do Hebrajczyków (Hbr); List Jakuba (Jk); 2 Listy św. Piotra (1,2 P); 3 Listy św. Jana (1,2,3 J); List judy (Jud). Całośc zamyka Apokalipsa (Objawienie św. Jana – Ap).

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nowy Testament

 
 

Share this Post